لیست خدمات مدیریتی دیجیتـ مارکـ

تعریف و آنالیز محصول

آنالیز فعالیت در بستر دیجیتال(اینترنت)

آنالیز اندازه بازار

کیفیت محصول نسبت به رقبا

طبقه بندی مشتری های موجود

سطوح بازاریابی

چرخه دمینگ

مدیریت کیفیت جامع

مدل جنرال الکتریک

ماتریس آنسوف

عوامل تاثیر گذار بیرونی بر سازمان

شناخت انواع بازار نسبت به محصول

فرآیند خرید و رفتار خریداران

آنالیز مراحل خرید صنعتی

جذابیت ساختاری بازار

بررسی انواع رقابت

معیارهای طبقه بندی صنایع

بازاریابی هدفمند

مارکتینگ های مختلف

متغیرهای قسمت بندی بازارهای مصرفی

مزیت رقابتی

ازمون بازار کالاهای مصرفی

بهره برداری تجاری 4W's

آنالیز نمودار PLC

افزایش حجم فروش بر پایه 3U's

آنالیز نقش سازمان در بازار

تدوین استراتژی برای حضور موفق در بازار

آنالیز سهم بازار

خط مشی 5گانه برای ورود به بازارهای بین المللی

سلسله مراتب 7گانه کالا

طبقه بندی کالاها

آنالیز تعیین قیمت کالا

آنالیز آمیخته بازاریابی 4P's,7P's

بررسی کانال های توزیع

آنالیز SWOT

برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید
09036820389